adsota appota appotax báo cáo thị trường report quý 3 2017

ADSOTA công bố báo cáo thị trường quảng cáo di động và tình hình App Monetization Việt Nam Quý 3 – 2017

Báo cáo thị trường quảng cáo di động và tình hình App Monetization Việt Nam được Adsota thực hiện và phát hành hàng quý.