Phải chăng người dùng di động Việt cả thèm chóng chán, ứng dụng Việt dễ lâm phải cảnh dễ sinh, khó dưỡng?

Vừa qua, Adsota đã phát hành báo cáo quý về thị trường quảng cáo di động và tình hình app monetization Việt Nam (Quý 3 – 2017).